Shija e Veriut – Alla scoperta di produzioni e territorio con un click

Grazie al Progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare nel Nord dell’Albania”, è ora online il sito internet del marchio Shija e Veriut [Il sapore del Nord] che raccoglie informazioni e contatti riguardo all’offerta agro-alimentare, naturalistica e turistica delle municipalità di Vau Dejës, Pukë e Fushë Arrëz nel nord dell’Albania.

Disponibile in albanese, italiano e inglese, shijaeveriut.al ha l’obiettivo di far conoscere le piccole aziende a conduzione familiare di questa regione montana a un pubblico più ampio, supportando allo stesso tempo un partenariato sostenibile tra allevatori, produttori, operatori turistici, associazioni e altri stakeholder della zona.

Questa regione caratterizzata da cime rocciose, foreste, prati alpini, laghi e fiumi, è ricca di funghi, castagne, erbe aromatiche e frutti di bosco, sapientemente lavorati presso piccoli laboratori artigianali per creare prodotti interamente locali e naturali, come marmellate, frutta e funghi essiccati, succhi, tisane, raki e liquori. Il formaggio e il miele ne sono forse l’espressione più caratteristica, grazie all’aroma e al sapore unico dato dall’ampia varietà di erbe e fiori presenti. Puka, Fushë Arrëz e Vau Dejës vantano inoltre una tradizione di produzione e lavorazione di tessuti, vasi, ceramiche e legno che continua a essere tramandata di generazione in generazione da artigiani ancor oggi attivi.

Il marchio Shija e Veriut promuove produzioni dalla filiera corta e dunque fortemente radicate sul territorio, traendo forza dall’impegno congiunto degli stakeholder coinvolti per valorizzare questo tratto fondamentale, imprescindibile per uno sviluppo sostenibile delle zone rurali e montane albanesi e non solo. A questo scopo, il sito shijaeveriut.al raccoglie informazioni su produzioni e territorio in un unico portale, mettendole a disposizione di chiunque voglia saperne di più su questa regione: da curiosi appassionati di gastronomia, a chi vuole semplicemente godersi la natura selvaggia di un angolo d’Albania fuori dagli abituali percorsi turistici.

Il marchio e il sito Shija e Veriut sono stati resi possibili nel quadro del progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare nel Nord dell’Albania”, implementato da Volontari nel Mondo RTM, COSPE, PfD, Hapa të Lehtë e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS.


SHIJA E VERIUT – NË ZBULIM TË PRODUKTEVE DHE TERRITORIT ME NJË KLIK

Falë Projektit “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë” mund të gjeni online faqjen web të markës Shija e Veriut e cila mbledh dhe përcjell informacione dhe kontakte rreth ofertave agro-ushqimore, natyrore dhe turistike rreth bashkive: Vau Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz në Veri të Shqipërisë.

E disponueshme në tre gjuhë: Shqip, Italisht dhe Anglisht, shijaeveriut.al ka si objektiv të bëj të njohura bizneset e vogla familjare të këtyre rajoneve malore për një publik më të gjërë, duke mbështetur në të njëjten kohë një partneritet të qëndrueshëm mes fermerve, prodhuesve, përpunuesve, operatorëve turistik, shoqatave dhe stekholderve të tjerë të zonës

Ky rajon i karakterizuar nga maja shkëmbore, pyje, fusha alpine, liqene dhe lumenjë është i pasur me kërpurdha, gështenja, erza aromatike dhe fruta pylli, të përpunuara me pasion nëpër laboratore të vegjel artizanal për të krijuar produkte tërësisht lokale dhe natyrale si: reçelëra, fruta dhe kërpurdha të thara, lëngje, çajra bimore, raki dhe likere. Djathi dhe mjalti janë ndoshta shprehja më karakteristike e zones, falë aromes dhe shijes së veçant që merret nga shumllojshmëria e bimeve dhe luleve të pranishme. Puka, Fushë Arrëzi dhe Vau Dejës njihen për traditen e prodhimit dhe përpunimit të produkteve artizanale si: veshjet tradicionale, enët prej balte (vorbat) dhe punimet e drurit, traditë kjo që vazhdonë të përcillet me pasion brez pas brezi nga artizanët aktiv të zones.

Marka Shija e Veriut promovon prodhime tipike të zinxhirit të shkurtër, të lidhura fort me territorin, duke marrë forcë nga angazhimi i përbashkët i aktorëve të përfshirë në vlerësimin e këtij tipari themelor dhe shumë thelbësor për zhvillimin e zonave rurale-malore të Shqipërisë dhe jo vetëm. Me këtë qëllim faqja web shijaeveriut.al mbledh informacione rreth prodhimeve dhe territorit në një portal të vetem, duke i vendosur në dispozicion të çdokujt që dëshiron të dijë më shumë rreth këtij rajoni: për kuriozë të apasionuar rreth gastronomisë dhe për ata që duan të shijojnë natyren e egër të kësaj pjese të Shqipërisë të pa eksploruar nga guidat turistike të zakonshme.

Marka dhe faqja web Shija e Veriut janë mundësuar në kuadër të projektit “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë” implementuar nga Volontari nel Mondo RTM, COSPE, PfD, Hapa të Lehtë dhe finacuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim – AICS.

 

Written By
More from RTM

Shija e Veriut – Alla scoperta di produzioni e territorio con un click

Grazie al Progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare...
Leggi di più

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *