Practical Guide To Goat And Sheep Farming

Nel corso degli interventi sul campo nell’ambito del Progetto “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel nord Albania,” è stata prodotta la “Guida pratica all’allevamento di ovicaprino”, una raccolta di buone pratiche di gestione.

Visto il successo delle versioni italiana e albanese, è stata realizzata, ed è ora disponibile online, anche l’edizione inglese!

In questa versione sono stati ampliati e rivisti i contenuti per rispondere alle esigenze di un pubblico ancora più ampio, affrontando vari aspetti della gestione dell’attività nella filiera ovicaprina, dall’alimentazione alla salute animale, dalle strutture di stabulazione a quelle di caseificazione, passando per l’utilizzo sostenibile dei pascoli montani. Tenendo conto che l’orientamento produttivo della filiera ovicaprina varia a seconda dei contesti considerati, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere una sezione sulla carne e le procedure base di macellazione.

Insomma, una collezione di conoscenze tecniche e pratiche, più che mai preziose per ridurre il gap di informazioni legato all’isolamento in cui spesso si trovano le aziende familiari operanti nel settore ovicaprino, ulteriormente aggravato dalla pandemia Covid-19, che speriamo possano essere utili anche per gli allevatori di altri Paesi. La Guida, non vuole sostituirsi ad un manuale di veterinaria o zootecnia ma vuole fungere da riferimento nelle attività quotidiane che ruotano attorno all’allevamento dei piccoli ruminanti per tutte quelle realtà la cui ubicazione rende difficile il supporto veterinario.

Versione in inglese

Questa pubblicazione è stata cofinanziata da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS nell’ambito del Progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania” ed è frutto della collaborazione tra Volontari nel Mondo RTM e i professionisti di Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Università Agricola di Tirana (Universiteti Bujqësor i Tiranës – UBT), Fondazione Partnership for Development (PfD) e AgroPuka.


UDHZUES PRAKTIK PER FERMAT E DELEVE DHE DHIVE

Tashmë edhe në versionin anglisht.

Gjatë ndërhyrjeve në terren në kuadër të projektit “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë”, u botua “Udhëzuesi Praktik për mbarështimin e deleve dhe dhive”, një përmbledhje e praktikave të mira të menaxhimit.

Duke patur parasysh suksesin e versionit në italisht dhe shqip, u realizua gjithashtu versioni në gjuhën angleze, i cili është tashmë i disponueshëm edhe online.

Në këtë version, përmbajtja është rishikuar dhe zgjeruar për të përmbushur nevojat e një publiku edhe më të gjerë, duke adresuar aspekte të ndryshme të menaxhimit të zinxhirit të mbarështimit dele – dhi, duke filluar nga ushqimi deri tek shëndeti i kafshëve, nga strukturat e strehimit te prodhimi i djathrave, duke kaluar te përdorimi i qëndrueshëm i kullotave malore. Duke marrë parasysh që orientimi i prodhimit të zinxhirit të mbarështimit dele – dhi ndryshon në përputhje me kontekstet e konsideruara, kemi konsideruar si të përshtatshme shtimin e një kapitulli për mishin dhe procedurat themelore të therjes.

Me pak fjalë, një koleksion i njohurive teknike dhe praktike, më shumë se kurrë i çmuar për të zvogëluar boshllëkun e informacionit të lidhur me izolimin në të cilin shpesh gjenden bizneset familjare që operojnë në sektorin e mbarështimit të deleve dhe dhive, të përkeqësuar më tej nga pandemia e Covid-19, që shpresojmë të jetë i dobishëm edhe për mbarështuesit e vendeve të tjera. Udhëzuesi nuk ka si synim të zëvendësojë një manual zooteknik ose veterinarë, por synon të shërbejë si një referencë në aktivitetet e përditshme që  lidhen me mbarështimin e të imtave për të gjitha ato zona që kanë veshtirësi në aksesimin e shërbimit veterinary.

Versioni në anglisht

Ky botim është bashkëfinancuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim – AICS në kuadër të projektit “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlersimin e Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë” dhe fryt i një bashkëpunimi mes Volontari nel Mondo RTM dhe profesionistëve të Universitetit të Modena-s dhe Reggio Emilia (UNIMORE), Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), Partnership for Development (PfD) dhe AgroPuka.

Written By
More from RTM

L’Università e lo sviluppo della propria terra

RTM, con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Tirana e...
Leggi di più

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *