Guida pratica all’allevamento ovicaprino: uno strumento contro l’isolamento

Grazie al supporto del progetto “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel nord dell’Albania” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS, gli operatori del settore ovicaprino delle zone montane dell’Albania hanno ora a disposizione una Guida che raccoglie conoscenze tecniche e pratiche, più che mai preziose per ridurre il gap di informazioni legato all’isolamento in cui spesso si trovano, ulteriormente aggravato dalla pandemia Covid-19.

Molte delle aziende familiari supportate dal Progetto, infatti, operano in luoghi remoti e sono costrette al fai da te o a lunghi tragitti per accedere ai servizi veterinari di base. Per mitigare questo problema, la Guida include tutto ciò che può rendere più autosufficienti gli operatori della filiera nella gestione dei vari aspetti dell’attività, dall’alimentazione alla salute animale, dagli standard vigenti in termini di strutture di stabulazione a quelli di caseificazione, passando per l’utilizzo sostenibile dei pascoli montani.

La pubblicazione nasce dalla volontà di Volontari nel Mondo RTM, Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Università Agricola di Tirana (Universiteti Bujqësor i Tiranës – UBT), Fondazione Partnership for Development (PfD) e AgroPuka di mettere a disposizione degli operatori del settore le buone pratiche emerse nel corso del Progetto, sotto la supervisione tecnica della professoressa Luisa Volpelli (UNIMORE), del professor Luigji Turmalaj (UBT) e del dott. Corrado Torcianti.

Il manuale è disponibile in albanese e in italiano, sia online che in versione rilegata.

Versione in albanese

Versione in italiano


Udhëzues praktik mbi mbarëshitmin e deleve dhe dhive: një mjet kundër izolimit

Falë mbështetjes së projektit “Aleanca për zhvillimin dhe vlerësimin e bujqësisë familjare në veri të Shqipërisë” të financuar nga Agjensia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim – AICS, operatorët në sektorin e deleve dhe dhive në zonat malore të Shqipërisë tani kanë në dispozicion një Udhëzues që mbledh njohuri teknike dhe praktike, më shumë se kurrë të vlefshme për të zvogëluar hendekun e informacionit në lidhje me izolimin në të cilin ata shpesh e gjenden, të rënduar më tej nga pandemia Covid-19.

Shumë prej bizneseve familjare të mbështetura nga Projekti, në të vërtetë, operojnë në vende të largëta dhe janë të detyruara që të bëjnë vetë çdo gjë ose të bëjnë udhëtime të gjata për të marrë  shërbimet veterinare bazë. Për të zbutur këtë problem, Udhëzuesi përfshin gjithçka që mund të bëjë që operatorët e zinxhirit të furnizimit të jenë më të vetë-mjaftueshëm në menaxhimin e aspekteve të ndryshme të aktivitetit, duke filluar nga ushqimi dhe deri tek shëndeti i kafshëve, nga standardet aktuale në termat e strukturave të strehimit të kafshëve deri tek ato të baxhove, duke përmendur dhe përdorimin e qëndrueshëm të kullotave malore.

Botimi lind nga idea e Volontari nel Mondo RTM, Universiteti i Modenës dhe Reggio Emilia (UNIMORE), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), Fondacioni Partneritet për Zhvillim (PfD) dhe AgroPuka për të vënë në dispozicion të operatorëve të sektorit praktikat e mira që u shfaqën gjatë Projektit, nën mbikëqyrjen teknike të Profesoreshës Luisa Volpelli (UNIMORE), Profesor Luigji Turmalaj (UBT) dhe dr. Corrado Torcianti.

Manuali është në dispozicion në shqip dhe në  italisht, në internet dhe në një version të shtypur.

Versioni në shqip

Versioni në italisht

Written By
More from RTM

Il valore della tipicità

Il Progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare nel...
Leggi di più

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *