PUKA AGROFEST 2021: LA FESTA DI UN TERRITORIO

Lo scorso 25 settembre a Puka si è tenuta la 19a edizione di Puka AgroFest, evento ormai tradizionale che raccoglie centinaia di visitatori da tutta l’Albania.

Ogni anno, nei primi giorni d’autunno la piazza principale della cittadina ospita piccoli produttori della zona che offrono i propri prodotti ad un pubblico sempre più variegato e interessato. Si tratta di una grande occasione per promuovere le tipicità di un territorio troppo spesso considerato marginale, ma che regala percorsi turistici tutti da esplorare, permettendo di assaporare funghi, frutti di bosco, miele e prodotti della filiera ovicaprina.

L’edizione 2021 è stata anche quella del ventennale di fondazione dell’associazione AgroPuka, organizzatore dell’evento in collaborazione con Volontari nel Mondo RTM e la Municipalità di Puka. Alla presenza di istituzioni locali, regionali e centrali, tra le quali spicca la Ministra dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Frida Kfrica, vi è stato modo di sottolineare l’importante contributo dato dal governo italiano tramite l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS allo sviluppo della zona di Puka.

Dopo il saluto da parte di Angelica Ranieli in rappresentanza di AICS Tirana, è stato messo in risalto il volto concreto di questo supporto, ovvero i produttori aderenti al marchio Made with Italy, i quali hanno animato uno stand del marchio presente alla fiera.Tali produttori hanno aderito a Made with Italy nel quadro del progetto triennale Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Agricoltura Familiare nel Nord dell’Albania finanziato da AICS e conclusosi a novembre 2020. Con questa iniziativa, un partenariato guidato da Volontari nel Mondo RTM ha fornito sostegno diretto alle precedenti edizioni della fiera e assistenza tecnica e finanziaria a circa 80 aziende agricole a conduzione familiare nelle municipalità di Vau Dejës, Pukë, Fushë Arrëz e Lezhë.

Puntando sulla valorizzazione dei sapori tradizionali, delle produzioni tipiche locali, del ruolo della donna e della gestione sostenibile del territorio rurale il progetto ha trovato espressione nella creazione del marchio di prodotti locali Shija e Veriut, anch’esso presente alla fiera con uno stand dedicato.

In conclusione, anche questa edizione della Puka AgroFest ha messo in mostra gli ottimi risultati ottenuti dal ‘Sistema Italia’ a supporto di istituzioni e associazioni albanesi per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali dell’Albania.

______________________________________________________________________________________

PUKA AGROFEST 2021: FESTa e NJË

TERRITORI

 

Edicioni i 19-të i Puka Agro-Fest u mbajt më 25 shtator në sheshin kryesor të Pukës, një ngjarje tashmë tradicionale që mbledh qindra vizitorë nga e gjithë Shqipëria.

Çdo vit, në ditët e para të vjeshtës, qyteti pret prodhues të vegjël nga zona të cilët ekspozojnë dhe shesin produktet e tyre tek një publik gjithnjë e më i larmishëm dhe i interesuar. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të promovuar tiparet tipike të një territori shumë shpesh të konsideruar si margjinal, por që ofron rrugë turistike për t’u eksploruar, duke ju lejuar të shijoni kërpudha, manaferra, mjaltë dhe nënprodukte nga  qumështi  i deleve dhe dhive.

Edicioni i vitit 2021 ishte gjithashtu ai i njëzet vjetorit të themelimit të shoqatës AgroPuka, organizator i panairit, në bashkëpunim me Vullnetarët në World RTM dhe Bashkinë e Pukës.

Në prani të institucioneve vendore, rajonale dhe qendrore, ndër të cilat spikat ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifica, u nënvizua kontributi i rëndësishëm i dhënë nga qeveria italiane përmes Agjencisë Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim – AICS për zhvillimin e zonës së Pukës.Pas përshëndetjes nga Angelica Ranieli që përfaqësonte AICS Tirana, u theksua fytyra konkrete e rezultateve të kësaj mbështetjeje, përkatësisht prodhuesit që i përmbaheshin markës Made with Italy, të cilët animuan një stendë të markës të pranishme në panair.

Këta prodhues u bashkuan me Made with Italy në kuadrin e projektit trevjeçar të Aleancës për Zhvillimin dhe Rritjen e Bujqësisë Familjare në Shqipërinë e Veriut financuar nga AICS dhe përfundoi në Nëntor 2020. Me këtë nismë, një partneritet i udhëhequr nga Volontari nel Mondo RTM, që përveç mbështetjes së edicioneve të mëparshme të panairit, ai mbështeti rreth 80 ferma familjare në bashkitë Vau Dejës, Pukë, Fushë Arrëz dhe Lezhë.

Duke u përqëndruar në rritjen e shijeve tradicionale, produktet tipike vendase, rolin e grave dhe menaxhimin e qëndrueshëm të zonave rurale, projekti gjeti shprehje në krijimin e markës së produkteve vendore Shija e Veriut, gjithashtu të pranishme në panair me një stendë të dedikuar.

Kjo ditë kushtuar produkteve tipike ishte një vitrinë e denjë për rezultatet e angazhimit që ‘Sistemi Italian’ realizon në mbështetje të institucioneve dhe shoqatave shqiptare për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale të Shqipërisë!

 

Tags from the story
, , ,
Written By
More from RTM

Guida pratica all’allevamento ovicaprino: uno strumento contro l’isolamento

Grazie al supporto del progetto “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione...
Leggi di più

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *